link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2019 Biomedicum Helsinki - säätiö
teemakuva  
Olet tässä: Etusivu
 

Testamentsanvisningar

Vägledningen innehåller information om vilka olika slag av testamenten det finns samt vilka rättigheter och bestämmelser som kännetecknar dem. Det finns också anvisningar om hur olika testamenten görs upp. Vägledningen visar också på andra möjligheter att understödja medicinsk forskning i Finland.

Testamentet - ett klokt val

Genom testamente kan en person förordna om sin kvarlåtenskap. Det är också möjligt att genom testamente förordna om en del av kvarlåtenskapen och då talar man om legat. Enligt lagen bör den som upprättar testamentet (testatorn) förstå testamentets vikt och innebörd.

Man kan testamentera sin egendom till vem som helst. Testamentstagaren (testamentarien eller legatarien) kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Juridiska personer är till exempel registrerade föreningar och stiftelser.

Om arvlåtaren inte har några arvsberättigade arvingar och inte har upprättat testamente, tillfaller egendomen staten.

Bröstarvingar

Den avlidnes egendom ärvs i första hand av bröstarvingarna, det vill säga av barnen och barnbarnen. Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten, som utgör hälften av arvslotten.

Efterarvingar

Makar som inte har barn ärver varandra. Den efterlevande maken får dock inte testamentera bort sådan egendom som han ärvt efter sin make, om den först avlidnes far, mor, bror, syster eller deras avkomlingar är vid liv. Dessa så kallade efterarvingar (sekundosuccessorer) har rätt att ärva hälften av den efterlevande makens egendom.

Formkrav på testamente

Den som har nått myndig ålder, det vill säga 18 år, kan upprätta testamente. Den som är under 18 år kan upprätta testamente, om han eller hon är eller har varit gift. Också den som är under 15 år kan testamentera sådan egendom som han eller hon förtjänat med eget arbete.

Testamentet skall upprättas skriftligen och undertecknas av två samtidigt närvarande, ojäviga vittnen med rättslig handlingsförmåga. Makar, nära släktingar och svågrar kan ej vara vittnen. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet. De bör dock vara medvetna om att handlingen som de undertecknar är ett testamente.

Nödtestamente

Ibland kan en person på grund av sjukdom eller annat tvingande skäl vara förhindrad att upprätta testamente enligt lagens formkrav. Då kan testamente undantagsvis upprättas muntligt inför två samtidigt närvarande vittnen eller skriftligt genom egenhändigt skriven och undertecknad handling.

Nödtestamentet upphör att gälla redan tre månader efter att hindret upphört. När hindret upphör skall testatorn upprätta ett testamente som uppfyller formkraven.

Återkallande av testamente

Testatorn kan återkalla sitt testamente när som helst. Testamentet är således inte slutgiltigt bindande. Det kan återkallas i samma ordning som det upprättats, antingen genom att förstöra handlingen eller genom att annars klart ge till känna att testamentets innehåll inte längre motsvarar testatorns yttersta vilja. Ett senare testamente upphäver tidigare testamenten.

Legat

När man genom testamente förordnar om viss bestämd egendom talar man om legat. Det kan vara fråga om fastigheter, aktier, andra värdepapper, penningbelopp, bankdepositioner eller konstsamlingar.

Ägande- och nyttjanderätt på grund av testamente

Den som genom testamente fått äganderätt till egendom kan fritt disponera över denna. Den som genom testamente fått nyttjanderätt till egendom äger inte denna. Däremot har han rätt att förvalta egendomen och få avkastningen av denna.

Äganderätten till sådan egendom som någon genom testamente fått nyttjanderätten till övergår vid testatorns död till den person som anges i testamentet. Om testatorn inte förordnat om äganderätten, övergår denna till den avlidnes arvingar. Med andra ord kan ägande- och nyttjanderätten till kvarlåtenskapen innehas av skilda personer.

De rättigheter som tillkommer genom testamente regleras i lag. Å ena sidan skall den som fått nyttjanderätt till egendomen beakta ägarens intresse. Å andra sidan får ägaren inte överlåta eller pantsätta egendomen utan samtycke av den som har nyttjanderätt till egendomen.

Delgivning och klander av testamente

Testamentstagaren informerar arvingarna om testamentet antingen genom stämningsman eller på annat bevisbart sätt. Arvingarna bör få en bestyrkt kopia av testamentet.

Den som vill klandra testamentet skall väcka talan inom sex månader från det att han fått del av testamentet.

Arvsskatt

Ett allmännyttigt samfund, till exempel en stiftelse, är inte skyldig att betala arvsskatt på den testamenterade egendomen.

Förvaring av testamente

Testatorn behöver inte tala om innehållet i testamentet för någon. Om han så vill kan han självfallet göra det och tillkännage testamentstagaren sin vilja.

Det viktigaste är att testamentet förvaras på ett sådant sätt att testamentet går att finna efter testatorns död och arvingarna kan delges innehållet i testamentet.

Testatorn kan också överlåta testamentet till testamentstagaren eller testamentsexekutorn, det vill säga den person som skall verkställa testamentet. Det viktigaste är att man vet att det finns ett testamente.

Var få hjälp med att upprätta testamente?

Texten i testamentet kan vara kortfattad. Huvudsaken är att Din vilja klart framgår av den. Känner Du Dig osäker och tycker att det hela verkar invecklat? Vill Du avvika från den normala arvsordningen? Är Du inte på det klara med vem som ärver Dig? Vill Du testamentera Din egendom eller en del av den? Då är det bäst att anlita en jurist för att vara säker på att Din vilja uppfyller alla formkrav och verkställs som Du avsett. HNS jurister står till Ditt förfogande med hjälp och råd i dessa frågor.

Biomedicum Helsinki -stiftelsen

Biomedicum Helsinki -stiftelsen verkar för att framsteg inom hälsovården i Finland blir möjliga. Den understöder den kliniska medicinska forskningen och hälsoforskningen på universitetsnivå i vårt land så att de kan fortleva och utvecklas.

Kort sagt, Stiftelsen garanterar tillgången till den kunskap som din läkare behöver för sitt arbete.
De olika forskningsområdena har stor bredd

Bredden på de olika forskningsprojekt som understöds av Biomedicum Helsinki -stiftelsen är imponerande - allt från cancer till barnlöshet. Stiftelsen understöder forskningen bl.a. genom att årligen utdela stipendier till i huvudsak yngre forskare.

Stiftelsen övervakas noga

All verksamhet som Biomedicum Helsinki -stiftelsen bedriver, övervakas av stiftelsens förvaltningsråd och styrelse. Förvaltningsrådet tillsätts i samråd mellan styrelsen för HNS, rektor för Helsingfors universitet, styrelsen för fastighetsbolaget Biomedicum samt Folkhälsoinstitutet. Förvaltningsrådet utser stiftelsens styrelse som består av minst fem och högst sju ledamöter. Dessutom tillsätter förvaltningsrådet ett vetenskapligt råd som med jämna intervaller bedömer den forskning som bedrivs vid Biomedicum Helsingfors.

Biomedicum Helsinki -stiftelsen inledde sin verksamhet år 1991 under namnet HUCS-stiftelsen. En namnändring var på sin plats då forsknings- och undervisningscentret Biomedicum Helsingfors blev färdigt år 2001 på Mejlans sjukhusområde.

Ditt understöd viktigare nu än någonsin

Det samhälleliga understödet för medicinsk forskning avtar. Därför blir betydelsen av finansiellt stöd av privata personer och företag viktigare än någonsin för stiftelsens arbete.

Ytterligare information om testamentsdonationer fås på telefon (09) 47171704 eller per brev under adressen: Biomedicum Helsinki -stiftelsen, PB 700, 00029 HNS.

Biomedicum Helsinki -säätiö
Rahankeräyslupa: 2020/2012/4575
Toimeenpanoaika ja -alue:
13.3.2013-12.3.2015, koko Suomen alue Ahvenenmaata lukuun ottamatata
Käyttötarkoitus:
Tutkija-apurahat HUS:ssa ja HY:ssa toimiville tutkijoille
Biomediucm Helsingin tutkimusympäristön kehittäminen

7.1.2015/kv

Testamentsanvisningar

Vägledningen innehåller information om vilka olika slag av testamenten det finns samt vilka rättigheter och bestämmelser som kännetecknar dem. Det finns också anvisningar om hur olika testamenten görs upp. Vägledningen visar också på andra möjligheter att understödja medicinsk forskning i Finland.

Testamentet - ett klokt val

Genom testamente kan en person förordna om sin kvarlåtenskap. Det är också möjligt att genom testamente förordna om en del av kvarlåtenskapen och då talar man om legat. Enligt lagen bör den som upprättar testamentet (testatorn) förstå testamentets vikt och innebörd.

Man kan testamentera sin egendom till vem som helst. Testamentstagaren (testamentarien eller legatarien) kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Juridiska personer är till exempel registrerade föreningar och stiftelser.

Om arvlåtaren inte har några arvsberättigade arvingar och inte har upprättat testamente, tillfaller egendomen staten.

Bröstarvingar

Den avlidnes egendom ärvs i första hand av bröstarvingarna, det vill säga av barnen och barnbarnen. Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten, som utgör hälften av arvslotten.

Efterarvingar

Makar som inte har barn ärver varandra. Den efterlevande maken får dock inte testamentera bort sådan egendom som han ärvt efter sin make, om den först avlidnes far, mor, bror, syster eller deras avkomlingar är vid liv. Dessa så kallade efterarvingar (sekundosuccessorer) har rätt att ärva hälften av den efterlevande makens egendom.

Formkrav på testamente

Den som har nått myndig ålder, det vill säga 18 år, kan upprätta testamente. Den som är under 18 år kan upprätta testamente, om han eller hon är eller har varit gift. Också den som är under 15 år kan testamentera sådan egendom som han eller hon förtjänat med eget arbete.

Testamentet skall upprättas skriftligen och undertecknas av två samtidigt närvarande, ojäviga vittnen med rättslig handlingsförmåga. Makar, nära släktingar och svågrar kan ej vara vittnen. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet. De bör dock vara medvetna om att handlingen som de undertecknar är ett testamente.

Nödtestamente

Ibland kan en person på grund av sjukdom eller annat tvingande skäl vara förhindrad att upprätta testamente enligt lagens formkrav. Då kan testamente undantagsvis upprättas muntligt inför två samtidigt närvarande vittnen eller skriftligt genom egenhändigt skriven och undertecknad handling.

Nödtestamentet upphör att gälla redan tre månader efter att hindret upphört. När hindret upphör skall testatorn upprätta ett testamente som uppfyller formkraven.

Återkallande av testamente

Testatorn kan återkalla sitt testamente när som helst. Testamentet är således inte slutgiltigt bindande. Det kan återkallas i samma ordning som det upprättats, antingen genom att förstöra handlingen eller genom att annars klart ge till känna att testamentets innehåll inte längre motsvarar testatorns yttersta vilja. Ett senare testamente upphäver tidigare testamenten.

Legat

När man genom testamente förordnar om viss bestämd egendom talar man om legat. Det kan vara fråga om fastigheter, aktier, andra värdepapper, penningbelopp, bankdepositioner eller konstsamlingar.

Ägande- och nyttjanderätt på grund av testamente

Den som genom testamente fått äganderätt till egendom kan fritt disponera över denna. Den som genom testamente fått nyttjanderätt till egendom äger inte denna. Däremot har han rätt att förvalta egendomen och få avkastningen av denna.

Äganderätten till sådan egendom som någon genom testamente fått nyttjanderätten till övergår vid testatorns död till den person som anges i testamentet. Om testatorn inte förordnat om äganderätten, övergår denna till den avlidnes arvingar. Med andra ord kan ägande- och nyttjanderätten till kvarlåtenskapen innehas av skilda personer.

De rättigheter som tillkommer genom testamente regleras i lag. Å ena sidan skall den som fått nyttjanderätt till egendomen beakta ägarens intresse. Å andra sidan får ägaren inte överlåta eller pantsätta egendomen utan samtycke av den som har nyttjanderätt till egendomen.

Delgivning och klander av testamente

Testamentstagaren informerar arvingarna om testamentet antingen genom stämningsman eller på annat bevisbart sätt. Arvingarna bör få en bestyrkt kopia av testamentet.

Den som vill klandra testamentet skall väcka talan inom sex månader från det att han fått del av testamentet.

Arvsskatt

Ett allmännyttigt samfund, till exempel en stiftelse, är inte skyldig att betala arvsskatt på den testamenterade egendomen.

Förvaring av testamente

Testatorn behöver inte tala om innehållet i testamentet för någon. Om han så vill kan han självfallet göra det och tillkännage testamentstagaren sin vilja.

Det viktigaste är att testamentet förvaras på ett sådant sätt att testamentet går att finna efter testatorns död och arvingarna kan delges innehållet i testamentet.

Testatorn kan också överlåta testamentet till testamentstagaren eller testamentsexekutorn, det vill säga den person som skall verkställa testamentet. Det viktigaste är att man vet att det finns ett testamente.

Var få hjälp med att upprätta testamente?

Texten i testamentet kan vara kortfattad. Huvudsaken är att Din vilja klart framgår av den. Känner Du Dig osäker och tycker att det hela verkar invecklat? Vill Du avvika från den normala arvsordningen? Är Du inte på det klara med vem som ärver Dig? Vill Du testamentera Din egendom eller en del av den? Då är det bäst att anlita en jurist för att vara säker på att Din vilja uppfyller alla formkrav och verkställs som Du avsett. HNS jurister står till Ditt förfogande med hjälp och råd i dessa frågor.

Biomedicum Helsinki -stiftelsen

Biomedicum Helsinki -stiftelsen verkar för att framsteg inom hälsovården i Finland blir möjliga. Den understöder den kliniska medicinska forskningen och hälsoforskningen på universitetsnivå i vårt land så att de kan fortleva och utvecklas.

Kort sagt, Stiftelsen garanterar tillgången till den kunskap som din läkare behöver för sitt arbete.
De olika forskningsområdena har stor bredd

Bredden på de olika forskningsprojekt som understöds av Biomedicum Helsinki -stiftelsen är imponerande - allt från cancer till barnlöshet. Stiftelsen understöder forskningen bl.a. genom att årligen utdela stipendier till i huvudsak yngre forskare.

Stiftelsen övervakas noga

All verksamhet som Biomedicum Helsinki -stiftelsen bedriver, övervakas av stiftelsens förvaltningsråd och styrelse. Förvaltningsrådet tillsätts i samråd mellan styrelsen för HNS, rektor för Helsingfors universitet, styrelsen för fastighetsbolaget Biomedicum samt Folkhälsoinstitutet. Förvaltningsrådet utser stiftelsens styrelse som består av minst fem och högst sju ledamöter. Dessutom tillsätter förvaltningsrådet ett vetenskapligt råd som med jämna intervaller bedömer den forskning som bedrivs vid Biomedicum Helsingfors.

Biomedicum Helsinki -stiftelsen inledde sin verksamhet år 1991 under namnet HUCS-stiftelsen. En namnändring var på sin plats då forsknings- och undervisningscentret Biomedicum Helsingfors blev färdigt år 2001 på Mejlans sjukhusområde.

Ditt understöd viktigare nu än någonsin

Det samhälleliga understödet för medicinsk forskning avtar. Därför blir betydelsen av finansiellt stöd av privata personer och företag viktigare än någonsin för stiftelsens arbete.

Ytterligare information om testamentsdonationer fås på telefon (09) 47171704 eller per brev under adressen: Biomedicum Helsinki -stiftelsen, PB 700, 00029 HNS.

Biomedicum Helsinki -säätiö
Rahankeräyslupa: 2020/2012/4575
Toimeenpanoaika ja -alue:
13.3.2013-12.3.2015, koko Suomen alue Ahvenenmaata lukuun ottamatata
Käyttötarkoitus:
Tutkija-apurahat HUS:ssa ja HY:ssa toimiville tutkijoille
Biomediucm Helsingin tutkimusympäristön kehittäminen

7.1.2015/kv